Notes 3″ x 4″ Stickiii

7.900 7.700

Sản Phẩm Giấy Note STICKIII. Giấy Note 3X4 STICKIII gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng. Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.