Hóa đơn 2 liên 13x19cm

Giá gốc là: 12.500₫.Giá hiện tại là: 11.800₫.

Hóa đơn 2 liên là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.

Số lượng