Phiếu nhập kho 2 liên A4

27.000 24.000

Phiếu nhập kho 2 liên A4

Đặc điểm sản phẩm:

– Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ A4 20x25cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.

– Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục Sổ – Tập – Bao thư..