Phiếu nhập kho 2 liên A4

Giá gốc là: 27.000₫.Giá hiện tại là: 24.500₫.

Phiếu nhập kho 2 liên A4 là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ A4 20x25cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.

Số lượng