Biên nhận 1 liên trắng (Receipt)

Giá gốc là: 3.500₫.Giá hiện tại là: 2.700₫.

Biên nhận 1 liên trắng là sản phẩm 1 liên trắng được in trên loại giấy ford khổ 9*18cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất nhập hàng hóa ra khỏi kho.

Số lượng