Phiếu nhập kho 1 liên 13x19cm

5.900

Phiếu nhập kho 1 liên 13x19cm là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 1 liên, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.

Số lượng

You cannot copy content of this page