Bảng tên nhựa cứng đứng 9x14cm

1.500

Bảng tên nhựa cứng đứng 9×14 (bảng tên hội nghị) là sản phẩm dùng để đính thẻ hội nghị khổ 9x14cm, rất phù hợp với hội nghị khách hàng quan trọng.

Số lượng