Bấm Kim Trợ Lực KW 5003 CH

561.000

Dập tối đa được 120 tờ giấy định lượng 80gsm và khoảng 150 tờ giấy định lượng 70gsm.

– Dùng được các cỡ ghim từ 23/8 đến 23/17

– Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam

– Nhà sản xuất kW – triO