Gôm Pentel H.03 (Pentel eraser)

3.100

Gôm Pentel H.03: Gôm/tẩy sử dụng cho việc bôi xóa trên giấy và màng film. Gôm/tẩy được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ khi sử dụng chưa hết.

Số lượng