Tag Archives: Muc tieu

Mục tiêu (muc tieu) là một ý tưởng của tương lai. Hoặc kết quả mong muốn của một người hay một nhóm người đã hình dung ra. Sau đó có kế hoạch để thực hiện và cam kết để đạt được. Những nỗ lực để đạt được mục tiêu trong một hữu hạn thời gian, bằng cách đặt ra hạn chót.

Một mục tiêu gần giống với ý định hay mục đích. Kết quả dự đoán hướng dẫn phản ứng, hoặc kết thúc. Là một đối tượng, hoặc là một đối tượng vật lý hoặc một đối tượng trừu tượng, có giá trị nội tại.

Lý thuyết thiết lập mục tiêu(muc tieu) được xây dựng dựa trên nghiên cứu thực nghiệm. Và được gọi là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong tâm lý học tổ chức. Edwin A. Locke và Gary P. Latham, cha đẻ của lý thuyết thiết lập mục tiêu, cung cấp một đánh giá toàn diện về những phát hiện cốt lõi của lý thuyết vào năm 2002. Tóm lại, Locke và Latham thấy rằng các mục tiêu cụ thể. Khó khăn dẫn đến hiệu suất cao hơn mục tiêu hoặc hướng dẫn dễ dàng để “làm hết sức mình”. Miễn là phản hồi về tiến trình được cung cấp. Người đó cam kết với mục tiêu và người đó khả năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ.

Lập mục tiêu cá nhân để phát triển sự nghiệp

Xác lập mục tiêu cá nhân là quá trình cân nhắc về tương lai lý